Kristen översättning

Jag har ett alldeles särskilt intresse av att översätta just kristen skön- och facklitteratur, och jag prioriterar sådana uppdrag i jobbet. Jag känner mig manad att utföra något bra på detta område, och bidra till att ge kristen litteratur och hela kristendomen som sådan större spridning. Det är faktiskt det som är min allra största drivkraft.

Av den anledningen tar jag också betydligt lägre betalt för kristna uppdrag än för ”profana”!

Jag är med i Svenska kyrkan, men jag har ett ekumeniskt sinnelag och översätter gärna texter även från andra kyrkor och samfund, så länge texterna tjänar ett uppriktigt kristet och gott syfte.